Login Form

ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลอง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

09-04-2561 Hits:113 สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา Super User - avatar Super User

งบทดลอง สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ DOWNLOAD

Read more

คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรและปรับปรุงทะเบ…

27-03-2561 Hits:190 สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา Super User - avatar Super User

คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 Download คู่มือ ทบก. 60 PDF Download ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน DocX

Read more

งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2561

15-03-2561 Hits:110 สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา Super User - avatar Super User

งบทดลอง สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ DOWNLOAD

Read more

JSN ImageShow