การดำเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ข้อมูล เรื่อง ดาว์นโหลด
1 O1 โครงสร้างหน่วยงาน Download
2 O2 ข้อมูลผู้บริหาร Download
3 O3 อำนาจหน้าที่ Download
4 O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน Download
5 O5 ข้อมูลการติดต่อ Download
6 O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Download
7 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ Download
8 O8 Q&A Download
9 O9 Social Network Download
10 O10 แผนดำเนินงานประจำปี Download Download
11 O11 รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน Download
12 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี Download
13 O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Download
14 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ Download
15 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ Download
16 O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ Download
17 O17 E–Service Download
18 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Download

Download

19 O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  รอบ ๖ เดือน Download
20 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี Download
21 O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ Download
22 O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ  จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ Download
23 O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน Download
24 O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี Download
25 O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดพะเยา
26 O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Download
27 O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล Download
28 O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี สำนักงานจังหวัดพะเยา
29 O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักงานจังหวัดพะเยา
30 O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักงานจังหวัดพะเยา
31 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบ สำนักงานจังหวัดพะเยา
32 O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น สำนักงานจังหวัดพะเยา
33 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม สำนักงานจังหวัดพะเยา
34 O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร สำนักงานจังหวัดพะเยา
35 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สำนักงานจังหวัดพะเยา
36 O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี Download
37 O37 การดำเนินการเพื่อจัด การความเสี่ยงการทุจริต Download
38 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร Download
39 O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี สำนักงานจังหวัดพะเยา
40 O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน สำนักงานจังหวัดพะเยา
41 O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี สำนักงานจังหวัดพะเยา
42 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดพะเยา
43 O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Download