การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2565

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

      - การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2566