ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการแจ้งเรื่องขอรับบริการ หรือร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. ศูนย์บริการพิรุณราช

2. Traffy Fondue