กระเทียมดองเชียงคำ
กระเทียมดองเชียงคำ
หมวดหมู่
: พืชไร่
สินค้าเกษตรปลอดภัยอำเภอเชียงคำ เป็นการถนอมอาหารที่มีมากหรือล้นตลาดในฤดูกาลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และสามารถเก็บไว้ได้นาน รสชาติอร่อย
ราคา 50 บาท
จำนวน