แหนมหมู่ป่าตึงใต้
แหนมหมู่ป่าตึงใต้
หมวดหมู่
: พืชสวน
สินค้าเกษตรปลอดภัยอำเภอแม่ใจ ผลผลิตที่แปรรูปมาจากเนื้อหมูมาทำเป็นแหนมจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารแหนมหมูบ้านป่าตึงใต้
ราคา 100 บาท
จำนวน