ข้าวหอมมะลิดอกคำใต้
ข้าวหอมมะลิดอกคำใต้
หมวดหมู่
: พืชไร่
สินค้าเกษตรปลอดภัยอำเภอดอกคำใต้ ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ คุณภาพดี หุงขึ้นหม้อนุ่ม กลิ่นหอม อร่อย ถูกหลักอนามัย ปลอดจากสารพิษ(OTOP) น้ำหนัก 5 กิโลกรัม
ราคา 85 บาท
จำนวน