วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

 

" ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนําการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน "