แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร/จังหวัดพะเยา


แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567 ของกรมส่งเสริมการเกษตร

 

 

แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (2566-2570) ฉบับทบทวน ปี2567