บทบาทหน้าที่/ภารกิจ/พันธกิจ

บทบาทหน้าที่/ภารกิจ/พันธกิจ

 

                         1) พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง

                         2) พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

                         3) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับความ

                         ต้องการของตลาด และส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์

                         4) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน