อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

 

1. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

2. ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต และการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

3. ประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตของเกษตรกร

4. กำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ

5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย