อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

 

1. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

2. ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต และการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

3. ประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตของเกษตรกร

4. กำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ

5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 


(download) http://admin.phayao.doae.go.th/assets/upload/files/2023/03/20230329211828_29288.pdf@@2023/05/20230503235402_14278.php@@2023/05/20230503235433_55494.php