กระเป๋าเชือกกล้วยภูกามยาว
กระเป๋าเชือกกล้วยภูกามยาว
หมวดหมู่
: พืชไร่
สินค้าเกษตรปลอดภัยอำเภอภูกามยาว กระเป๋าเชือกกล้วย (แบบสะพาย)
ราคา 300 บาท
จำนวน