อัตรากำลัง

1. ข้าราชการนับรวมเกษตรจังหวัด
76 อัตรา
2. ลูกจ้างประจำ
5 อัตรา
3. พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
10 อัตรา
รวมทั้งหมด
91 อัตรา