TOR โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมการหลักการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยสู่การเป็นแหล่งผลิตสินค้าอินทรีย์ ภาคเหนือตอนบน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2565
โดย : สำนักงานเกษตร จังหวัดพะเยา
ผู้เข้าชม : 30 คน
TOR โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมการหลักการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยสู่การเป็นแหล่งผลิตสินค้าอินทรีย์ ภาคเหนือตอนบน

http://admin.phayao.doae.go.th/assets/upload/files/2022/06/20220614113148_89997.pdf