ผู้บริหารเกษตรจังหวัดพะเยา
หัวหน้ากลุ่มงานเกษตรจังหวัดพะเยา