กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นายนฤมิตร  สมัคร

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นางสาวกัลยาณี  สมงาม

นางสาวกรณ์สิรี  อภิสิริรัชฏ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวภณิดา   ปรีดาสุริยะชัย

นางสาวชนิกานต์  สาระนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

email: phayao@doae.go.th
จัดทำโดย
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ถนนนครสวรรค์-เชียงราย
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทร. 0-5488-7050 โทรสาร 0-5488-7051