กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นายนฤมิตร  สมัคร

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นายชัยสิทธิ์  จิตต์จำนงค์

นางสุกฤตา  พวงแก้ว

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

นางสาวภณิดา   ปรีดาสุริยะชัย

นายบรรเจิด  บุญประเสริฐ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

นายฤชากร  ขุนอ้อย

 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 
 

email: phayao@doae.go.th
จัดทำโดย
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ถนนนครสวรรค์-เชียงราย
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทร. 0-5488-7050 โทรสาร 0-5488-7051