กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นายสุรเชษฐ์  แฟงฟ้อย

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นางวัฒนีย์  ธุระสิทธิ์

นายการุณย์  มะโนใจ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายชัยสิทธิ์  จิตต์จำนงค์

นางสาวพัชรินทร์   ทะริยะ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

email: phayao@doae.go.th
จัดทำโดย
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ถนนนครสวรรค์-เชียงราย
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทร. 0-5488-7050 โทรสาร 0-5488-7051