รต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

คู่มือ คู่มือการจัดเก็บและรายงาน Download
คำนิยาม กลุ่มพืชและแมลงเศรษฐกิจ Download
  คำที่ใช้ในการกรอกแบบรายงาน Download
หลักเกณฑ์/วิธีการ หลักเกณฑ์การจัดเก็บและรายงาน Download
  วิธีการสำรวจข้อมูลแบบเร่งด่วน (RRA Rapid Rural Appraisal) Download
อื่นๆ อัตราแปลงหน่วยผลผลิตของพืช Download
  ตัวอย่างการกรอกแบบรายงาน Download
แบบรายงาน รต ๐๑ Download
  รต ๐๒ Download
  รต ๐๓ Download