ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มล้านนาตะวันออก โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลักการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยสู่การเป็นแหล่งผลิตสินค้าอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2565
โดย : สำนักงานเกษตร จังหวัดพะเยา
ผู้เข้าชม : 18 คน
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มล้านนาตะวันออก โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลักการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยสู่การเป็นแหล่งผลิตสินค้าอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://admin.phayao.doae.go.th/assets/upload/files/2022/06/20220614111821_51578.pdf